Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) - Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming

The Norwegian Directorate for Children, Youths and Families - Guidelines in connection with  sexual assaults of mentally impaired, adult persons

http://bufetat.no/vern-mot-overgrep/

 

 

Helsedirektoratet - Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av bipolare lidelser
The Norwegian Directorate of Health - 
National Guidelines for examination and treatment of persons with bipolar disorders

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-retningslinje-for-utgreiing-og-behandling-av-bipolare-lidingar/Sider/default.aspx

 

Helsedirektoratet - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

The Norwegian Directorate of Health - National guideline for examination, treatment and follow-up of persons with psychotic disorders
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-psykoselidelser/Sider/default.aspx

Helsedirektoratet - Nasjonal faglig retningsline - Utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidige ruslidelser og pyskiatriske lidelser

The Norwegian Directorate of Health - National guideline for examination, treatment and follow-up of persons with concurrent addictions and pshychiatric disorders

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser/Sider/default.aspx

Helsedirektoratet - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelser og psykisk lidelse - ROP-lidelser (10 viktige anbefalinger)

The Norwegian Directorate of Health - National guideline for examination, treatment and follow-up of persons with concurrent addictions and pshychiatric disorders (10 important reccomentations)

 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-rop-kortversjon/Sider/default.aspx

Helsedirektoratet -  Nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder

The Norwegian Directorate of Health - National guidelines for pregnant women in "Medication Assisted Rehabilitation" and follow-up of the family until the child starts school

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-retningslinje-for-gravide-i-lar-og-oppfolging-av-familiene-frem-til-barnet-nar-skolealder/Sider/default.aspx

Helsedirektoratet -  Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioid avhengighet

The Norwegian Directorate of Health - National guidelines for Medication Asissted Rehabilitation of opioid dependence

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-retningslinje-for-legemiddelassistert-rehabilitering-ved-opioidavhengighet/Sider/default.aspx

Del denne siden